Zoeken


Login abonnee

II.A. Folioproducten


1. Algemeen
1.1 Op alle verkopen door Sdu van zaken welke door beide partijen geacht worden te zijn bestemd voor de wederverkoop, zijn de navolgende voorwaarden (aanvullend) van toepassing.

2. Levering
2.1 Voorzover het betreft leveringen van boekwerken aan andere klein- en groothandelaren dan de zgn. erkende en geregistreerde, geschiedt de levering tevens onder toepassing van het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 1 juli 1992 onder nummer 148/1978.

2.2 De afnemer verbindt zich uit dien hoofde ten aanzien van te leveren boekwerken de door erkende uitgever, boekverkoper, grossier of importeur of de niet-erkende grossier op de factuur vermelde particuliere verkoopprijs resp. de door Sdu nader vastgestelde prijs te handhaven en geen kortingen in welke vorm dan ook te geven of toe te staan.

2.3 De wederverkoper/grossier verbindt zich alleen te leveren aan erkende boekverkopers, geregistreerden en wederverkopers/detaillisten die als kleinhandelaren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, uitsluitend ter doorlevering aan particulieren tegen de daarvoor geldende prijs.

2.4 De wederverkoper/grossier verbindt zich bij levering aan de wederverkopende detaillisten deze leveringsvoorwaarden op te leggen door voorafgaande aan de bestelling aan de handelaren mede te delen dat de voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 juli 1992 onder nr. 148/1978 zijn gedeponeerd en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden, alsmede door de leveringsvoorwaarden op de orderbevestiging en op de factuur volledig te vermelden. Hij zal hierop tevens de particuliere verkoopprijs per titel vermelden.

2.5 In geval van overtreding van de sub 2.1 genoemde leveringsvoorwaarden is de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels gemachtigd uit eigen hoofde tegen overtreders in en buiten rechte op te treden, met name tot het nemen van maatregelen ter nakoming van de leveringsvoorwaarden.