Zoeken


Login abonnee

II.B. Offline producten, zoals cd-rom en diskette


1. De navolgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het off line in gebruik geven door Sdu (via een informatiedrager zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette) van informatie.

2. Licentie
2.1 Sdu verleent koper of abonnee van een in lid 1 bedoelde informatiedrager (hierna tezamen ook aangeduid als gebruiker) het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die op die informatiedrager is opgeslagen.

3. Abonnementen
3.1 Licenties op het gebruik van de informatie die op een informatiedrager is opgeslagen, worden in abonnement uitgegeven tegen tarieven, die jaarlijks door Sdu worden vastgesteld.

3.2 Abonnee dient de meest recente editie van een informatiedrager aan Sdu te retourneren binnen 7 dagen na beëindiging van een proefabonnement, en (aangetekend) binnen 14 dagen na beëindiging van het abonnement.

3.3 Indien bij beëindiging van een (proef-)abonnement de meest recente editie van de informatiedrager niet (tijdig) aan Sdu wordt geretourneerd, worden kosten in rekening gebracht.

3.4 Het is gebruiker niet toegestaan een informatiedrager aan een derde over te dragen.

4. Correct gebruik en naleving
4.1 Gebruiker is verplicht de informatiedrager op correcte en zorgvuldige wijze te installeren, te gebruiken en te beheren.

4.2 Onder de schade, waarvoor Sdu krachtens art. I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik van een informatiedrager.

5. Auteursrechten/rechtsbescherming databank
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op de informatiedrager, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de databank etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Sdu, danwel bij een derde van wie Sdu een licentie verworven heeft. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Sdu of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Sdu uitgegeven informatiedragers op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het in artikel 2.1 bedoelde normale gebruik. Het is gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.

5.2 Sdu verleent gebruiker toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.

5.3 Gebruiker is verplicht van diegene aan wie hij de informatiedrager of de daarin opgeslagen informatie - al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - ter beschikking stelt te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van gebruiker jegens Sdu voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Sdu.

6. Ontsluitingssoftware off line producten
6.1 Ten aanzien van ontsluitingssoftware zijn de bepalingen van hoofdstuk I en het onderhavige hoofdstuk II.B van overeenkomstige toepassing. Onder ontsluitingssoftware wordt verstaan alle programmatuur die zich op de desbetreffende informatiedragers bevindt.