Zoeken


Login abonnee

II.C. On line-diensten


1. Algemeen
1.1 De navolgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op abonnementen in de zin van de hierna volgende definities:
Abonnement: overeenkomst tussen Sdu en abonnee met een looptijd van tenminste één jaar, krachtens welke Sdu aan abonnee via een persoonlijke toegangscode elektronisch toegang verleent tot Databank(en);
Proefabonnement: abonnement aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Sdu on line diensten voor beperkte duur;
Databank(en): de bestanden die Sdu ter beschikking stelt alsmede de in de bestanden opgenomen gegevens, die de abonnee in staat stellen informatie te selecteren, in te zien, op eigen locatie te printen en/of te bestellen;
Databankeigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op de desbetreffende Databank(en) en/of op de in de Databank(en) opgenomen gegevens voorzover dit een ander is dan Sdu;
Ontsluitingssoftware: alle programmatuur die nodig is om de informatie te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken;
Bestelling: verzoek van abonnee tot levering van informatie;
Schriftelijk: wijze van berichtgeving te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de Databank(en) toegankelijk is (zijn), hetzij via de post of per fax verzonden.

2. Duur
2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door Sdu is aanvaard. Met de aanvaarding ontvangt de abonnee een toegangscode.

2.2 Het Abonnement treedt in werking op de in de bevestiging van Sdu vermelde datum voor tenminste één jaar en geldt tot wederopzegging. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de Abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2.3 Sdu kan het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Databank(en) afsluiten, wanneer de abonnee in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee is ingediend, hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden de toegangscode van de abonnee gebruiken.

2.4 Indien de Databankeigenaar geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel de Databank(en) niet langer beschikbaar stelt, heeft Sdu het recht het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot de Databank(en) af te sluiten.

3. Apparatuur
3.1 De abonnee dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van de Databank(en) te kunnen maken.

3.2 Gebruik van de Databank(en) is slechts toegestaan op door Sdu vastgestelde tijdstippen. Sdu kan de toegang tot de Databank(en) tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Sdu streeft ernaar de abonnee tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van voornoemde tijdstippen.

4. Licentie
4.1 Sdu verleent de in art. 1 genoemde abonnee het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot de Databank(en).

5. Levering van informatie via SDI of bestelsysteem
5.1 Levering van informatie geschiedt te allen tijde tegen de dan geldende prijzen vanuit een door Sdu gekozen verzendadres.

5.2 Levering van informatie geschiedt slechts in opdracht van de abonnee. De juistheid en de omvang van de opdracht van de abonnee wordt gebaseerd op de door de abonnee aan Sdu gegeven en kenbaar geworden instructies.

5.3 De abonnee draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij on line raadplegingen van de Databank(en).

5.4 Telkenmale wanneer de abonnee de Databank(en) raadpleegt, teneinde zich daaruit informatie te verschaffen, kunnen daarvoor aanvullende gebruikskosten in rekening worden gebracht, welke worden berekend naar tijdsduur of prestatie-eenheden, tenzij anders overeengekomen.

5.5 Levering van informatie geschiedt voor rekening en risico van de abonnee. Sdu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de abonnee ten gevolge van verzending en anderszins transport van informatie.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Onder de schade, waarvoor Sdu krachtens art. I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van Databank(en) door storing of buitenwerkstelling van de in art. 3 bedoelde apparatuur, programmatuur en faciliteiten.

6.2 Onder de schade, waarvoor Sdu krachtens art. I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de Databank(en), het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de Databankeigenaar, en het niet langer beschikbaar stellen van de Databank(en) door de Databankeigenaar.

6.3 Sdu streeft er naar, maar garandeert niet dat de aangeboden publicaties op de publicatiedatum in de Databank(en) zijn opgenomen en de met behulp van de ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit compleet beantwoorden aan de zoekvraag.

7. Aansprakelijkheid abonnee
7.1 De toegangscode is strikt persoonlijk. Het is de abonnee niet toegestaan deze code aan derden bekend te maken en/of de code door derden te laten gebruiken.

7.2 Indien een derde de toegangscode van de abonnee gebruikt, is de abonnee, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het Abonnement, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.


7.3 De abonnee is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals overeengekomen. De abonnee zal geen ongeautoriseerd gebruik maken van andere bij Sdu aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen ondernemen.

7.4 Na afloop van het Abonnement is de abonnee niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De abonnee zal na afloop van het Abonnement geen ongeautoriseerd gebruik maken van bij Sdu aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen ondernemen.

8. Auteursrecht/rechtsbescherming databank
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Databank(en), print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de Databank(en) etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Sdu, danwel bij een derde van wie Sdu een licentie verworven heeft. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Sdu of bij wet toegestaan, mag niets uit de Databank(en) op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het in artikel 4.1 bedoelde normale gebruik. Het is de gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.

8.2 Sdu verleent abonnee toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.

8.3 Abonnee is verplicht van diegene aan wie hij het in art. 7.1 genoemde - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - ter beschikking stelt te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van abonnee jegens Sdu voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Sdu.

9. Ontsluitingssoftware on line producten
9.1 Ten aanzien van ontsluitingssoftware zijn de bepalingen van hoofdstuk I en het onderhavige hoofdstuk II.C van overeenkomstige toepassing.

10. Overig
10.1 De proefabonnee zal binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement niet opnieuw een proefabonnement aanvragen.

Mededelingen Handelsregister
De rubriek Mededelingen Handelsregister verschijnt in de Nederlandse Staatscourant op basis van een wettelijke verplichting. Volgens wettelijke regelingen worden de kosten van de vermeldingen aan de ondernemers in rekening gebracht. U kunt de betreffende Staatscourant zo nodig gebruiken als bewijsstuk tegenover derden. Inlichtingen over de inhoud van de rubriek Mededelingen Handelsregister worden verstrekt door de afdeling Handelsregister van de Kamer van Koophandel.